Varna University of Management, Bulgaria

ชื่อเต็มมหาวิทยาลัย (ตามภาษาประจำชาติสาธารณรัฐบัลแกเรีย ): Висше училище помениджмънт

ชื่อย่อมหาวิทยาลัย:                VUM

เว็บไซต์:                             www.vum.bg

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ: Christina Armutlieva

อีเมลl:                                christina.armutlieva@vumk.eu

โทรศัพท์:                            +359 52 300 680

VUM ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเดิมเป็นวิทยาลัยนานาชาติ (International University College) และปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน VUM เป็นมหาวิทาลัยเอกชนด้านธุรกิจที่มีนักศึกษาประมาณ 800 ราย และกว่า 25 % ของนักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก VUM เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมซอฟแวร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่การได้รับรางวัลในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสองปริญญาที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในสหภาพยุโรปและอื่น ๆ ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา VUM ได้นำนโยบายด้านความเป็นนานาชาติมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนและดำเนินกิจกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ กว่า 60 ประเทศ ใน 5 ภูมิภาครวมถึงทวีปเอเชีย และในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา VUM ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ the Erasmus+ International Credit Mobility Programme (ICM) และนับตั้งแต่ ICM เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2015 ภายใต้กรอบของ five consecutive projects นั้น VUM ได้รับนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวแล้ว กว่า 450 ราย จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 40 มหาวิทยาลัย ใน 25 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือส่วนใหญ่ (Partner Country) เป็นพันธมิตรกับ VUM เป็นระยะเวลานาน โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ เช่น the Leading and Managing Change in Higher Education (La MANCHE) Tempus IV project (530621) รวมถึงโครงการ the Building Entrepreneurial Ecosystems to Enhance Higher Education Value-Added for Better Graduate Employability (BEEHIVE) และ Erasmus+ CBHE project (573936) ซึ่งดำเนินการโดย VUMความพยายามและความมุ่งมั่นในการผลิตหลักสูตรนานาชาติ การสร้างสังคมความเป็นนานาชาติของ VUM ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปี 2562 นับเป็นปีที่สามที่ VUM ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีความโดดเด่นในด้านการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา (Student Mobility)

ผู้ประสานงานโครงการฯ

Christina Armutlieva ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและเป็นผู้ประสานงานโครงการ Erasmus+

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้าน Hungarian Language and Literature and Finno-Ugrian Linguistics และดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ณ University of Debrecen, Hungary เป็นระยะเวลา 6 ปี งานวิจัยของ Christina Armutlieva เกี่ยวกับสิทธิ์และนโยบายด้านภาษาของชนกลุ่มน้อยในแถบสแกนดิเนเวียรวมถึงความสนใจการใช้ภาษาซามี และสถานะทางการเมืองของชนกลุ่มน้อยที่ใช้ภาษา Finno-Ugrian และกระบวนการฟื้นฟูในรัสเซีย Christina Armutlieva ได้เข้าร่วมทีม VUM ในปี 2551 และทำงานเป็นผู้ประสานงานในโครงการเสริมศัพยภาพทางวิชาการและประสานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศของ VUM นับแต่นั้นมา ในปัจจุบัน Christina Armutlieva เป็นผู้ดูแลโครงการต่าง ๆ ภายใต้ Erasmus+ ICM projects ซึ่งดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาแล้วกว่า 40 มหาวิทยาลัย ใน 25 ประเทศทั่วโลก Christina Armutlieva ยังคงทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการ Erasmus+CBHE BEEHIVE project อย่างต่อ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดูแลโครงการ the La MANCHE Tempus IV project ในช่วงระหว่างปี 2555-2558