มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนะนำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อเต็มตามภาษาประจำชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตัวย่อของมหาวิทยาลัย ม.อ. (PSU)
เว็บไซต์ https://www.psu.ac.th
ผู้ประสานงานโครงการของสถาบัน ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์
อีเมล psu-international@psu.ac.th
Telephone (66)(0) 74 446824

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ในปี พ. ศ. 2510 ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีหลักนำ คือ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง ประกอบไปด้วย 5 วิทยาเขตตั้งอยู่ที่ อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและเป็นมหาวิทยาลัยที่ครบวงจรติดอันดับ 5 ของประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดย QS มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการยอมรับอย่างสูงในภาคการศึกษานานาชาติ มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษากว่า 400 แห่งทั่วโลก วิทยาเขตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนักศึกษาประมาณ 38,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติจากเกือบ 60 ประเทศและบุคลากรทางวิชาการกว่า 2,000 คนและเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีประมาณ 150 หลักสูตร ปริญญาโทกว่า 100 หลักสูตร และปริญญาเอกอีกกว่า 50 หลักสูตร ในความเป็นเลิศทางวิชาการนั้นมีให้เห็นในหลายสาขาวิชา เช่น อุตสาหกรรมเกษตร ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี พลังงาน ระบาดวิทยา อิสลามศึกษา ยางธรรมชาติ น้ำมันปาล์ม และเภสัชศาสตร์ เป็นต้น

ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์สากลของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบภารกิจสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสากลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรจากทั่วโลก และประสานงานกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการจัดต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากต่างประเทศ อาทิเช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปเยี่ยมเยือนบุคลากรและนักศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ดร. วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ จบปริญญาเอก ในสาขาวิชาชีววิทยา จาก Universitaet Wien, ประเทศออสเตรีย ดังนั้นท่านจึงมีภูมิหลังที่ดี ซึ่งพร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในยุโรป

นางสาวจีรนันท์ นิลวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์และปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปฏิบัติหน้าที่วิเทศสัมพันธ์โดยรับผิดชอบกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศในภูมิภาคยุโรป มานานกว่า 20 ปี ทำให้นางสาวจีรนันท์ นิลวงศ์ มีประสบการณ์การทำงานที่มีคุณค่าและความรู้ในการเสริมสร้างและรักษาความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือระหว่างประเทศของตน การร่วมมือกับคณะผู้แทนจากต่างประเทศจำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงานจากหลายส่วนของโลกทำให้นางสาวจีรนันท์ นิลวงศ์ มีโอกาสที่ดีในการได้รับความรู้หลากหลายทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมการทำงาน ประสบการณ์อันยาวนานเหล่านี้ยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าเธอเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการระดมกำลังขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกในการวางกลยุทธ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายไฟซอล บินอาสัน เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และได้ร่วมงานกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ก่อนเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในขณะที่เป็นนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศมากมาย เช่น การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกวางตุ้ง, P.R. ประเทศจีน ในปี 2557 และได้ช่วยเหลือเป็นประจำทุกปี ในค่ายวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี 2557-2559 ในฐานะเพื่อนชาวไทยและดูแลนักศึกษาต่างชาติและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ ในปัจจุบันนายไฟซอล บินอาสัน เป็นพนักงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมค่าย PSU English Camp ค่ายวัฒนธรรมไทย และค่ายเยาวชนไทย ในหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

Mr. Zsolt M. Szekely พลเมืองชาวยุโรปและเป็นบัณฑิตสหรัฐ ในสาขาชีววิทยา ได้ใช้เวลาสองทศวรรษที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Mr. Zsolt M. Szekely ได้อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งสามแห่งในประเทศไทย ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาเขาเป็นสมาชิกของทีมที่รับผิดชอบในการดำเนินกลยุทธ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ การรับและการทำงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยและการเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา