มหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อเต็มตามภาษาประจำชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ
ตัวย่อของมหาวิทยาลัย มพย (PYU)
เว็บไซต์ https://www.payap.ac.th/
ผู้ประสานงานโครงการของสถาบัน ไมเคิล มีลเลิม
อีเมล meallem@gmail.com
Telephone +66 84 610 6013

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (APHEIT) และเป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนแห่งเอเชีย (ACUCA) รวมไปถึงสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) มหาวิทยาลัยพายัพประกอบไปด้วย 12 คณะและวิทยาลัย ปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวน 3,725 คน และมีบุคลากรทั้งสิ้น 728 คน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยพายัพในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติและการเป็นพลเมืองโลกให้กับทั้งคณาจารย์และนักศึกษา มีการดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวมไปถึงโครงการวิจัยร่วม และโครงการพัฒนาระหว่างประเทศ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพายัพมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมากกว่า 37 ฉบับกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยทั้งความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา และการพัฒนาด้านอื่นๆร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพยังมีส่วนร่วมกับพันธมิตรจากองค์กรพัฒนาภาคเอกชนระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อการพัฒนาและอบรมหลักสูตรในด้านต่างๆ อาทิ เช่น หลักสูตรทางด้านการพัฒนาองค์กร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทั้งองค์กรระดับชุมชนและสถาบันการศึกษา ในประเทศไทยและประเทศเมียร์มาร์

อาจารย์วรุตม์ เกาศล ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยพายัพ ประสบการณ์ตามบทบาทหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบใหม่การของสภาอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
นอกจากผลงานทางวิชาการแล้ว วรุตม์ เกาศล ยังมีประสบการณ์มากมายทางด้านการบริหารเงิน โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นอผู้บรรยายพิเศษและวิทยากรให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์วรุตม์ ยังมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมผู้สอนด้านต่างๆเป็นจำนวนมากทั้งในมหาวิทยาลัยพายัพและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคม ได้แก่ ด้านการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม การบริหารความเสี่ยง การคิดอย่างสร้างสรรค์ การการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การเงินระหว่างประเทศ และการจัดการนวัตกรรมทางการเงิน

อาจารย์วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา หัวหน้างานแลกเปลี่ยนนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ดูแลงานด้านโครงการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งที่มาแลกเปลี่ยนในประเทศไทยและนักศึกษาไทยที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
อาจารย์วุฒิจุฬา ยังรับผิดชบในการดำเนินโครงการศึกษาต่อต่างประเทศในระยะสั้น ส่งนักศึกษาไทยไปประเทศเกาหลีเพื่อไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมและการศึกษาเชิงวิชาการ นอกจากนี้ยังปฎิบัติหน้าที่สอนทั้งในหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติและยังมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับความท้าทายในการนำโปรแกรมสากลมาใช้ในมหาวิทยาลัย มากไปกว่านั้น อาจารย์วุฒิจุฬามีประสบการณ์ในการทำโครงการภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และเป็นผู้รับผิดขอบในโครงการ SAHRE

อาจารย์ไมเคิล มีแล่ม ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยพายัพ รับผิดชอบดำเนินโครงการระหว่างประเทศหลายโครงการ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและกลไกการรายงานการดำเนินโครงการสำหรับผู้สนับสนุนโครงการจากต่างประเทศ อาจารย์ไมเคิล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆในนามของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยเฉพาะโครงการภายใต้การสนับสนุนจาก Erasmus+ ได้แก่ โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และนวัตกรรมทางการเงิน ในประเทศไทยและเวียดนาม (TOURIST) และ โครงการ FRIENDS
ก่อนหน้านี้ อาจารย์ไมเคิล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนการบริหารหลักสูตรของสาขาฯ และการออกแบบพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งมีประสบการณ์เชิงลึกในการฝึกอบรมผู้สอน นอกจากนี้อาจารย์ไมเคิลได้พัฒนาและสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และจริยธรรมทางธุรกิจ