รายงานข้อมูลอินโฟกราฟิกส์เกี่ยวกับ IAH

รายงานอินโฟกราฟิกส์ 12 รายการด้านล่างแสดงถึงการสรุปข้อมูลที่รวบรวมโดย 12 ประเทศพันธมิตรเพื่อน HEIs ผ่านการวัดผลตนเองและการประเมินผลตนเอง เครื่องมือการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเป็นสากลในมหาวิทยาลัย ได้รับการออกแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกลุ่มในการร่างภูมิทัศน์สากลของ 12 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศพันธมิตรและเพื่อระบุระดับของการบูรณาการมิติระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรมในหลักสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นจาก การสำรวจทั่วโลกครั้งที่ 5 ของ IAU ว่าด้วยการเป็นสากลของอุดมศึกษา และเป็นตัวแทนของการสำรวจทั่วโลกที่ดัดแปลงและย่อให้เล็กลงโดยเน้นที่ประเด็นเรื่องความเป็นสากลในมหาวิทยาลัย  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานอินโฟกราฟิกแต่ละชุด  กรุณาติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ที่ด้านล่างของแต่ละรายงานอินโฟกราฟิกหรือทีมผู้บริหารโครงการ FRIENDS ที่อีเมล์ friends@vumk.eu.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย