แผนปฏิบัติการ IaH

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทยแผนปฏิบัติการ IaHIaH Round Table: 30 กันยายน 2562, ผู้เข้าร่วม 43 คน

มหาวิทยาลัยพายัพ, ประเทศไทยแผนปฏิบัติการ IaHIaH Round Table: 4 กันยายน 2562, ผู้เข้าร่วม 18 คน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทยแผนปฏิบัติการ IaHIaH Round Table: 2 ตุลาคม 2562, เข้าร่วม 36 คน