มมส จัดพิธีเปิดศูนย์ MSU FRIENDS TEAHOUSE อย่างเป็นทางการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ สังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดศูนย์ FRIENDS TEAHOUSE อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด

จากนั้นบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ นำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ FRIENDS TEAHOUSE ภายใต้การสนับสนุนโดยโครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านวิเทศสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย (Furthering International Relations Capacities and Intercultural
Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home: FRIENDS)

การจัดตั้งศูนย์ MSU FRIENDS TEAHOUSE มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์กลางสำหรับนิสิตและบุคลากร มมส ทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม แชร์ประสบการณ์ รวมถึงเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ข้ามเชื้อชาติและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลาย

โครงการ FRIENDS ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Internationalization at Home (IaH) ที่ยอมรับแนวคิดดั้งเดิมของความเป็นสากลของ HE ใน 5 ประเทศที่มีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ ประเทศภูฏาน ประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย แนวคิดของ IaH ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าด้วยเหตุผลที่หลากหลาย นักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะยังคงเป็นแบบ non-mobile อยู่ ดังนั้นจึงถูกกีดกันจากการเข้าถึงความรู้และทักษะในระดับโลก

ภาพ : ศิเรมอร ประทุมทิพย์ / ข่าว : กัลยกร ชูคันหอม
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : https://th.erasmusplusfriends.eu/

Comments are closed.