มมส จัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนิสิตชั้นปีที่ 1 -2 และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวศิเรมอร ประทุมทิพย์ หัวหน้างานบริการบุคลากรและความร่วมมือ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ FRIENDS เป็นการร่วมทุนระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Erasmusplus ซึ่งเป็นโครงการของสหภาพยุโรปที่เปิดตัวเพื่อสนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอน และการทำวิจัยในยุโรปสำหรับทั่วโลก โดย FRIENDS เกิดจากความร่วมมือของ 16 มหาวิทยาลัยจาก 9 ประเทศ ทั้งฝั่งเอเชียและยุโรป ได้แก่ Bulgaria Hungary Poland Turkey Bhutan Cambodia Malaysia Philippine และ ประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในระดับโลกของนิสิต ผ่านการบูรณาการที่มีความมุ่งหมายในมิติ ด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

การจัดโครงการ FRIENDS และการจัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักโครงการ FRIENDS ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความสามารถความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยในเอเชีย และ เพื่อพัฒนาสมรรถนะระดับโลกของนิสิตผ่านการบูรณาการที่มีจุดมุ่งหมายทางมิติด้านวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอดจนเพื่อคัดเลือกนิสิต จำนวน 3 คน รับทุนไปเข้าค่ายผู้นำ (Student Boot Camp) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่าง 20 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2563 โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ลงทะเบียน Intercultural Passport เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม, เรียนหลักสูตรออนไลน์ IACD MOOC จำนวน 5 บท 18 เรื่อง และ สมัครประกวด Digital Storytelling ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Experience)

โดยกิจกรรมในวันนี้ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทำความรู้จักโครงการ FRIENDS ตลอดจนรับฟังบรรยายในหัวข้อ Digital Storytelling Workshop วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาให้ความรู้ เทคนิค วิธีการสร้างคลิปเพื่อสมัครประกวด Digital Storytelling ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ระหว่างวัฒนธรรม ให้โดนใจและคัดเลือกนิสิต จำนวน 3 คน รับทุนไปเข้าค่ายผู้นำ ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย ต่อไป


Photo Gallery
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : FB MSU

Comments are closed.