คู่มือการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล

คู่มือการเล่าเรื่องแบบดิจิตอล ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในโครงการ Asian FRIENDS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการออกแบบและผลิตเรื่องราวแบบดิจิตอลที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ  นักศึกษาชาวเอเชียในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละคนมีแรงบันดาลใจในการสมัครและได้รับใบรับรอง Intercultural Passport จะต้องพัฒนาและส่งเรื่องเล่าแบบดิจิตอลที่มาจากประสบการณ์ของนักศึกษาที่ได้รับในบริบทเกี่ยวกับระหว่างประเทศและ/หรือบริบทเกี่ยวกับระหว่างวัฒนธรรมที่ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทเรียน เกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู้ระหว่างวัฒนธรรม ความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ในเอกสารฉบับปัจจุบันนี้จะชี้แจงแนวทางการเล่าเรื่องแบบดิจิตอลและกติกาการเข้าร่วม  กลไกของการเล่าเรื่องแบบดิจิตอล  ขั้นตอนสำคัญในการสร้างเรื่องแบบดิจิตอล  รวมถึงกระบวนการตัดสินและเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ในกระบวนการวัดผลและประเมินผลการเล่าเรื่องแบบดิจิตอล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่าเรื่องแบบดิจิตอล ผ่านวิดีโอโปรโมทชุดนี้ ที่สร้างขึ้นโดยทีมงาน FRIENDS ที่ มหาวิทยาลัย Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU), ประเทศมาเลเซีย:

ดาวน์โหลด คู่มือการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยพายัพ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Comments are closed.