วัตถุประสงค์

โครงการ FRIENDS มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ (HEIs) ในประเทศภูฏาน, ประเทศกัมพูชา, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยและเพื่อพัฒนาสมรรถนะในด้านความเป็นสากลของนักเรียนผ่านการบูรณาการมิติระหว่างวัฒนธรรมเข้ากับหลักสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศสมาชิก (PC)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในยุโรป (European HEIs) จากบัลแกเรีย ฮังการี โปแลนด์ และตุรกี และอีก 12 สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศสมาชิก(PC HEIs) จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดทำเค้าโครงร่างภูมิทัศน์สากลของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศสมาชิก และระบุระดับของการบูรณาการระหว่างมิตินานาชาติกับมิติระหว่างวัฒนธรรม ในหลักสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของ สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศสมาชิก (PC HEIs) ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศสมาชิก(PC HEIs) ให้มีความเป็นสากลผ่าน การฝึกอบรมบุคลากรและโดยการถ่ายทอดความตระหนักเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเป็นสากลในสถาบันของตนเอง (IaH) ลงไปในนโยบายและการปฏิบัติของสถาบันที่อยู่ในแผนปฏิบัติการความเป็นสากลในสถาบันของตนเอง (IaH): ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

3) เพื่อสร้างความรู้ระหว่างวัฒนธรรมและความไวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านโมดูลเสมือนจริง Intercultural Passport ที่บรรจุลงในหลักสูตรวิชาเลือกที่เป็นทางการของประเทศสมาชิก (PC HEIs) ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

4) เปลี่ยนสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก (IROs) เป็นจุดรวมแสงแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายผ่านการก่อตั้ง FRIENDS Teahouse และการชักนำของโครงการ Home away from Home สำหรับ การดูแลนักศึกษาต่างชาติแบบบูรณาการ: ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

5) เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเสมือนจริงและความหลากหลายของวิทยาเขตใน 5 ประเทศสมาชิก เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาความสามารถระดับโลกของนักเรียน: ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือ:

1) นักศึกษาของประเทศสมาชิก (PC HEIs) ทั่ววิทยาเขตที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากโมดูลเสมือนของ Intercultural Passport และพื้นที่ทางสังคมของ FRIENDS Teahouse โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาต่างชาติของประเทศสมาชิก (PC HEIs) และนักศึกษาขาเข้าจากต่างประเทศจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือตามเป้าหมายผ่านโครงการ Home away from Home Programme

2) คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ในประเทศสมาชิก (PC HEIs IROs) และผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติของพวกเขาใน ความเป็นสากลในสถาบันของตนเอง (IaH) เช่นเดียวกับ การตระหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรมโดยรวมของพวกเขา

Comments are closed.