กิจกรรมและผลงาน

โครงการ FRIENDS มีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่องความเป็นสากลในมหาวิทยาลัย(IaH) ที่เปลี่ยนจุดเน้นของกิจกรรมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษา จากการเคลื่อนย้ายออกไปศึกษาในต่างประเทศไปสู่ความพยายามอย่างเป็นระบบของสถาบันสำหรับการพัฒนาทักษะความเป็นสากลในสภาพแวดล้อมภายในประเทศของนักเรียนที่ไม่ได้ออกไปศึกษาในต่างประเทศ ในการทำเช่นนี้ โครงการ FRIENDS จึงสร้างกระบวนทัศน์ต้นแบบการเปลี่ยนแปลงที่สถาบันอุดมศึกษา 12 ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมในเอเชีย(PC HEIs) ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอจิตวิญญาณของชุมชนที่ทัดเทียมกัน ซึ่งการทำให้ความเป็นสากลไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ของคนกลุ่มเล็กๆ ต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่นักศึกษาทุกคนจะได้รับ นอกจากนี้โครงการ FRIENDS ยังใช้แนวทางแบบองค์รวมกับความเป็นสากลในมหาวิทยาลัย(IaH) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมกันของมาตรการที่หลากหลาย แต่เป็นส่วนเสริมสำหรับการแทรกเข้าไปในหลักสูตรทางการและหลักสูตรที่ไม่เป็นทางการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ(HEIs)

กิจกรรมและผลงานต่อไปนี้จะจัดทำขึ้นในโครงการ ระยะเวลา 36 เดือน ซึ่งได้เริ่มในวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

1. แผนปฏิบัติงานความเป็นสากลในมหาวิทยาลัย(IaH) นำมาใช้เพื่อปรับปรุงความคิดริเริ่มของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก สำหรับการทำ IaH และเพื่อพัฒนาบุคลากรของงานวิเทศสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม(PC HEIs)และพัฒนาความสามารถของอาจารย์เพื่อความเป็นสากล (แผนปฏิบัติการเฉพาะกิจ 1)

2. โมดูลเสมือนจริงของ Intercultural Passport ที่ได้ออกแบบและบรรจุเข้าในหลักสูตรวิชาเลือกของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม(PC HEIs) เพื่อสร้างนักเรียนที่มีความรู้ทางวัฒนธรรมและความไวต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม Intercultural Passport เป็นเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รวมเอาการเดินทางเคลื่อนย้ายเสมือนจริงและวิธีการสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของการเรียนรู้จากประสบการณ์ก่อนหน้าผ่านวิธีการเล่าเรื่องผ่านระบบดิจิตอล มีนักศึกษาอย่างน้อย 180 คน จากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม (PC HEIs) ที่จะได้รับ Intercultural Passport ในระยะเริ่มต้นของโครงการ FRIENDS (แผนปฏิบัติการเฉพาะกิจ 2)

3. สถานที่พบปะเพื่อกิจกรรมทางสังคมของ FRIENDS (FRIENDS Teahouse Social Spaces) ได้สร้างขึ้นใน 12 สถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม(PC HEIs) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับนักศึกษาที่พร้อมรองรับความหลากหลายและสนับสนุนสวัสดิการของนักศึกษาที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ทั้ง FRIENDS Teahouses ทั้ง 12 แห่ง จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของนักเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก(PC HEIs) ทั่ววิทยาเขต (แผนปฏิบัติการเฉพาะกิจ 3)

4. โปรแกรม Home away from Home  เป็นโมเดลสำหรับการดูแลและบริการนักศึกษาต่างชาติครบวงจรในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 12 แห่งของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม(PC HEIs)ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในระยะยาวโปรแกรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาขาเข้าเพิ่มขึ้นทีละน้อยในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 12 แห่งของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม(PC HEIs) (แผนปฏิบัติการเฉพาะกิจ 3)

Comments are closed.