• คู่มือการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล

  • ประกาศขยายเวลาส่งผลงานวีดีโอประกวด DIGITAL STORYTELLING CONTEST MSU

  • ประกาศขยายเวลาส่งผลงานวีดีโอประกวด FRIENDS-DIGITAL STORYTELLING CONTEST PSU

  • วีดีโอแนะนำเกี่ยวกับคู่มือการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล

  • แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วม Digital Storytelling Contest

  • ประชาสัมพันธ์การประกวด FRIENDS-Digital Storytelling Contest

  • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ม.อ. เข้าร่วมกิจกรรม INTERCULTURAL PASSPORT

  • มมส จัดกิจกรรม Make FRIENDS Open House & Digital Storytelling Workshop

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเล่าดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม