SVAY RIENG UNIVERSITY, CAMBODIA

ชื่อเป็นทางการในภาษาประจำชาติ

ชื่อย่อ:                                            SRU

เวบไชต์ :                                www.sru.edu.kh

ผู้ประสานงานโครงการของสถาบัน :         Mr. Sokhoun Hov

อีเมล์ :                                           sokhoun@sru.edu.kh

หมายเลขโทรศัพท์ :                  +855 17 626 676

SRU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่บนถนนสายที่ 1 บริเวณจุดกึ่งกลางของสองเมืองหลัก คือ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของราชอาณาจักรกัมพูชา และเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม SRU ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2005 ประกอบด้วยคณะจำนวน 5 คณะ ซึ่งเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ การบัญชี ปฐพีศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์และสัตวศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การเงินและการธนาคาร การจัดการ การตลาด คณิตศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการพัฒนาชนบท และได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นในอีก 2 ปีต่อมาโดยเปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ SRUได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน จากคณะกรรมการรับรองคุณภาพการศึกษาแห่งชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา

ปัจจุบัน SRU มี บุคลากรอยู่ปฏิบัติงานจำนวน 150 คน มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวนประมาณ 4,000 คน และมีศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท แล้วเป็นจำนวนเกือบ 5,000 คน SRU เรียงได้ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ณ ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย โรมาเนีย และเวียดนาม รวมถึงส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน อิสราเอล และโรมาเนีย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศกัมพูชา ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงาน / องค์กร มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจากประเทศต่าง ๆทั่วโลก

SRU เรียงเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการ Passage to ASIA (P2A) ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกของโครงการจากประเทศอื่น ๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสวายเรียงยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนภายใต้เครือข่าย ASEAN-China Network for Cooperation and Exchanges Among Engineering and Technology Universities

จากการที่ SRU ได้รับการยอมรับจากธนาคารโลกว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของราชอาณาจักรกัมพูชา SRU จึงได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยการร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Eramus จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการ Projects of Heightening University-Business partnerships FOR Smart And Sustainable GROWTH In Asia (HUB4GROWTH)
  2. โครงการ Implementing Quality Of Education And Training Of Young Universities In The Rural Area Of Cambodia (UNICAM)
  3. โครงการ  Strategic Human Resource Management for Southeast Asian University (HR4Asia)
  4. โครงการStrengthening Quality Assurance in Cambodian Higher Education (SICA)

จำนวนทั้งหมดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆที่ SRU เปิดสอนในปีการศึกษา 2016/2017 จำนวน 14 สาขาวิชา คือ 3,584 คน มีอาจารย์ทำการสอนทั้งหมด 128 คน รวมถึงอาจารย์ชาวต่างชาติจำนวน 4 คนด้วย

H.E. Saravuth Tum

เป็นอธิการบดีคนแรกของ SRU ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย Ateneo de Manilla ประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา SRU จนกลายเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของราชอาณาจักรกัมพูชาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคพื้นฐาน การสื่อสาร การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาบุคลากร ปัจจุบัน H.E. Saravuth Tum มีบทบาทในการดำเนินการรวมถึงเป็นการเป็นผู้ร่วมดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้แก่  โครงการ The Implementing Quality Of Education And Training Of Young Universities In The Rural Area Of Cambodia (UNICAM), โครงการ Strategic Human Resources Management For Southeast Asian University (HR4Asia), และโครงการ Strengthening Quality Assurance In Cambodian Higher Education (SICA)

Mr. Sokhoun Hov

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในแก่นักศึกษาและอาจารย์ Mr. Sokhoun Hov สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศโรมาเนีย และยังมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุม สัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นประเทศเวียดนาม ไทย ลาว มาเลเซีย โรมาเนีย ลิธัวเนีย และสวีเดน  นอกจากนี้ Mr.Sokhoun Hov ยังได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการจำนวน  1 ฉบับ ในหัวข้อ”Comparative Perspectives on Post-colonialism: Southeastern Asia and Central Eastern Europe” ลงในวารสาร Bulletin of the Transilvania University of Brasov, vol. 10 (59) No. 1-2017 และยังทำหน้าที่ประสานงานโครงการ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 แห่งโดยเป็นมหาวิทยาลัยจากราชอาณาจักรกัมพูชาจำนวน 2 มหาวิทยาลัย

Mr. Veasna Chhay

เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวายเรียง เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Education Studies จากมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย ในปี ค.ศ. 2015 และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสวายเรียงกับชุมชน รวมถึงความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เขายังได้เข้าร่วมการประชุม สัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องการเคลื่อนย้ายบุคลากรและนักศึกษา  ความเป็นนานาชาติ การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย และไทย ปัจจุบันเขามีบทบาทสำคัญในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN-China Network for Cooperation and Exchanges among Engineering and Technology Universities (ACNET-EngTech) และโครงการ the Passage to ASEAN (P2A)