Silesian University of Technology, Poland

ชื่อเต็ม                      Politechnika Śląska

ชื่อย่อ                       SUT

เว็ปไซต์                     www.polsl.pl

ชื่อผู้ประสานงาน                   Grzegorz Kłapyta

อีเมล                        Grzegorz.klapyta@polsl.pl

โทรศัพท์                   สำนักงาน +48 32 2371959, มือถือ +48 501 266 506

SUT เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาค และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของประเทศโปแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1945 ในฐานะสถานที่อำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาสำหรับแคว้นซิลีเซียตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเป็นอุตสาหกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป จากประวัติศาสตร์กว่า 70 ปี SUT เป็นหน่วยงานราชการที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในภูมิภาค มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 15 หน่วยงานการศึกษา ได้แก่ 13 คณะ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์การสอนทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรประมาณ 60 หลักสูตร และประมาณ 200 สาขาวิชาเฉพาะ รวมถึงการศึกษาด้านวิศกรรม นอกจากหลักสูตรเฉพาะดังกล่าวแล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษาในด้านการบริหาร การวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ สังคมวิทยาและการจัดการ รวมถึงการจัดการโครงการ ภาษาต่างประเทศและด้านการสอน SUT เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดย SUT ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั่วประเทศ และเป็นอันดับที่ 9 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เรียกว่า “Perspektuwy” Educational Founding Ranking สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาโลจิสติกส์ ของ SUT ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศโปแลนด์ และส่งผลให้ SUT ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศในสาขาวิศวกรรม  ในการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking (SIR) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ นั้น SUT ได้รับการจัดอันดับที่ 4 ของประเทศโปแลนด์ และอันดับที่ 17 ของทวีปยุโรปตะวันตก ปัจจุบัน SUT มีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน ศึกษาในระดับปริญญาตรี (และสาขาวิศวกรรมศาสตร์) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งหลักสูตรต่างๆของ SUT สามารถเรียนแบบเต็มเวลา (นักศึกษาแบบเต็มเวลามีมากกว่า 15,000 คน) และเรียนแบบบางช่วงเวลาได้ โดยปัจจุบัน มีจำนวน 15 หลักสูตร ที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

Aleksandra Kuzior, PhD, Associate Professor of Humanities

เป็นนักการศึกษาผู้ฝึกสอนและเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของ SUT ในสาขาการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประเมินผลเทคโนโลยี จริยธรรมประยุกต์ Assoc. Prof. Dr. Aleksandra Kuzior ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ประยุกต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของ Faculty of Organization and Management ร่วมกับการสร้างความเป็นสากลของคณะ และดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ของ Silesian Center for Business Ethics and Sustainable development และตำแหน่งรองประธานของ The Polish Association of Technology Assessment ในด้านวิทยาศาสตร์ Assoc. Prof. Dr. Aleksandra Kuzior ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จริยธรรมประยุกต์ การประเมินผลเทคโนโลยี รากฐานของความยั่งยืนและการพัฒนาอันชาญฉลาดและการสื่อสารต่างวัฒนธรรม นอกจากนี้ Assoc. Prof. Dr. Aleksandra Kuzior ได้จัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ “Global contexts of respect for human rights and freedoms”  ภายใต้ความอนุเคราะห์โดยคณะกรรมการ UNESCO ของประเทศโปแลนด์ เป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว  

Grzegorz Kłapyta, PhD Eng  

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ Dr. Grzegorz Kłapyta เป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้าที่ SUT ระยะเวลากว่า 20 ปี และเป็นผู้เขียนเอกสารตีพิมพ์ในสาขาเมคคาทรอนิกส์และการศึกษา Dr. Grzegorz Kłapyta ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ฝึก (Trainer) ของ Festo Didactic ในการสอนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเมคาทรอนิกส์ Dr. Grzegorz Kłapyta เป็นรองหัวหน้าภาควิชาเมคคาทรอนิกส์ ระยะเวลา 8 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในการประสานงานในการทำวิจัยและโครงการต่าง ๆ รวมถึงประสานงานในโครงการ EU 7FP R4SME นอกจากนี้ Dr. Grzegorz Kłapyta เป็นหัวหน้าของ Committee of International PhD Workshop เป็นเวลา 15 ปี และเป็นผู้ประสานงานสำหรับค่ายฤดูร้อนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบัน Dr. Grzegorz Kłapyta ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ของ SUT ตั้งแต่ปี 2016 Dr. Grzegorz Kłapyta จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาการจัดการองค์กร (และได้รับปรากาศนียบัตรสาขาการจัดการโครงการ) นอกจากนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตรสำหรับผู้จัดการโครงการในยุโรป และยังเป็นศิษย์เก่าของ “Academy of Diplomacy” จาก University of  Silesia และผ่านหลักสูตรอบรมเรื่อง “Activation of entrepreneurship”

Aleksandra Synowiec, PhD and Assistant Professor   

Asst. Prof. Dr. Aleksandra Synowiec มาจาก Department of Applied Social Sciences โดย Asst. Prof. Dr. Aleksandra Synowiec จบปริญญาเอกในสาขาสังคมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม NGOs ทั้งในและต่างประเทศ มีความสนใจในด้านความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคหลังสงครามโซเวียต Asst. Prof. Dr. Aleksandra Synowiec ได้รับทุนวิจัยจาก Polish National Science Centre (2018) และ Kiev International University (Ukraine 2013) และเป็นสมาชิกของ Institute of Eastern Initiatives โดยได้จัดโครงการต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศโปแลนด์ และชุมชนคนโปแลนด์พลัดถิ่น Asst. Prof. Dr. Aleksandra Synowiec สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Kiev (Ukraine) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ Asst. Prof. Dr. Aleksandra Synowiec ได้ทำงานในเรื่องการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษากับ Ukrainian HEI’s และได้เป็น visiting professor อีกด้วย นอกจากนี้ Asst. Prof. Dr. Aleksandra Synowiec เป็นตัวแทนของหน่วยงาน OSCE/ODIHR ในการเป็นผู้สังเกตการณ์ระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดี (ปี 2014 และ 2019) และการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (ปี 2017) ของประเทศยูเครน Asst. Prof. Dr. Aleksandra Synowiec ยังเป็นอาสาสมัครในโครงการจัดตั้ง Mpdel Family Support Centre สำหรับผู้พลัดถิ่นในยูเครน (ปี 2017) ภายใต้โครงการความร่วมมือและการพัฒนาของกระทรวงการต่างประเทศ Asst. Prof. Dr. Aleksandra Synowiec มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนที่ให้ความสำคัญของพื้นที่ชนบทในประเทศยูเครน ภายใต้ The Fund of Sustainable Development and Open Rural Development Academy ใน Hrytsic ประเทศยูเครน (ปี 2018) ในการทำงานเชิงวิชาการ Asst. Prof. Dr. Aleksandra Synowiec ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชื้อชาติ รากฐานของการพัฒนาอย่างชาญฉลาด วิธีการทำวิจัย การวิเคราะห์และตีความผลการวิจัย และเป็นผู้ประสานงานของสาขาการเรียนด้านสังคมวิทยายาของนักศึกษาสังคมวิทยา (ระดับนานาชาติ)