SAINT LOUIS UNIVERSITY, PHILIPPINES

ชื่อเต็ม Saint Louis University
ชื่อย่อ SLU
เว็บไซต์ www.slu.edu.ph
ชื่อผู้ประสานงาน Roberto M. Arguelles
อีเมล rmarguelles@slu.edu.ph
เบอร์โทรศัพท์ +63 074-4432001 loc 238

SLU ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2454 และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของฟิลิปปินส์ที่ได้รับการยอมรับและเติบโตขึ้นพร้อมกับความต้องการของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและในอนาคต สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ ปัจจุบัน ชื่อเสียงของ SLU เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งดึงดูดนักศึกษาและนักวิชาการ ทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และจากต่างประเทศ โดยมียุทธศาสตร์สากลในการมุ่งสร้างหลักสูตรนานาชาติที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับด้านอื่นๆ ทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการ ความยั่งยืนของหลักสูตร ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์สากลของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้วางแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

1. สร้างความหลากหลายของผลงานในระดับสากล

2. การเพิ่มโอกาสระดับสากล

3. ส่งเสริมความหลากหลายภายในมหาวิทยาลัย

4. ขยายการมีส่วนร่วมในระดับสากล

Roberto M. Arguelles

ได้อุทิศตนในการสอนด้านการตลาดและการทำวิจัยทำให้เขาได้รับรางวัล AGORA Award สำหรับความสำเร็จทางการศึกษาด้านการตลาด ซึ่งมอบโดยสมาคมการตลาดของฟิลิปปินส์ (the Philippine Marketing Association) เขายังได้รับรางวัลในฐานะผู้ให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการที่ดีที่สุดเป็นคนแรกของประเทศฟิลิปปินส์ โดยสมาคมผู้ประกอบการของประเทศฟิลิปปินส์ เขาอยู่ในแวดวงวิชาการเป็นระยะเวลา 26 ปี นอกจากนี้ ยังเป็นครูฝึกในโครงการพัฒนาธุรกิจ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรด้านการพัฒนาการจัดการในประเทศฟิลิปปินส์และต่างประเทศ ด้วยความหลงใหลในงานวิจัย เขาจึงตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เขายังได้นำเสนอผลงานวิจัยในประเทศเบลเยียม ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เขาทำงานเป็นรองหัวหน้าทีมด้านเศรษฐศาสตร์สังคมภายใต้ Vlaamse Interuniversitaire Raad เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งหมายรวมถึงการดำเนินโครงการ การติดตาม การบัญชีและการรายงานด้านการจัดการ ปัจจุบันเขาเป็นสมาชิกในทีมของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก Erasmus + ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษา ได้แก่โครงการ BEEHIVE (Building Entrepreneurial Ecosystems to Enhance Higher Education Value-Added for Better Graduate Employability) และ PROJECT ANTENA (Internationalisation of Higher Education at The Philippines Network) เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านปรัชญาในการจัดการ สำเร็จการวิจัยประยุกต์ด้านเศรษฐศาสตร์สังคม ที่ University of Ghent และหลักสูตรพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กที่ the Catholic University of Leuven ในประเทศเบลเยียม นอกจากนี้ยังเป็นศาสตราจารย์พิเศษที่ Universitas Atma Jaya Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย และ Holy Angel University Graduate School ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของ Saint Louis University

Prof. Dr. Richel Lamadrid

 คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงวิชาการมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดย นอกเหนือจากการสอน เขามีผลงานด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้นำเสนอและตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ มากมาย เธอเป็นผู้สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี (ระหว่างปี 2557-2560) (ในส่วนของการเป็นผู้ประกอบการและผลการดำเนินงานในภาคเกษตร) กับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและ Ghent University ประเทศเบลเยียม นอกจากนี้ เธอยังเป็นสมาชิกในทีมของโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Erasmus + เพื่อสร้างขีดความสามารถในด้านการศึกษาเรื่อง BEEHIVE (Building Entrepreneurial Ecosystems to Enhance Higher Education Value-Added for Better Graduate Employability) ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 ปัจจุบัน เธอเป็นผู้ประสานงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการบัญชีธุรกิจและการจัดการของ School of Advanced Studies ที่ Saint Louis University ประเทศฟิลิปปินส์ เธอสอนทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ซึ่งความรู้ทางวิชาการของเธอนั้นครอบคลุมเรื่ององค์กรและการจัดการ ผู้ประกอบการ การจัดการยุทธศาสตร์ และการจัดการในเอเชียและนานาชาติ เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก Ghent University ประเทศเบลเยียม ปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีด้านสังคมวิทยา จาก University of the Philippines

Corazon Baterina-Kawi

 เป็นผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 หน้าที่ของเธอคือการประสานงาน กำกับดูแล จัดการ และ ดำเนินโครงการ เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยาในปี พ.ศ. 2543 และปริญญาโทด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาในปี พ.ศ. 2556 จาก Saint Louis University เธอเป็นนักการศึกษาและเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาซึ่งมีใบอนุญาต ผู้แนะแนวและให้คำปรึกษาซึ่งมีใบอนุญาต และเป็นอาจารย์อีกด้วย ปัจจุบันเธอกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการให้คำปรึกษา ที่ the Philippine Normal University

 เธอเป็นอาจารย์พิเศษ ในภาควิชาจิตวิทยา ณ the School of Advanced Studies นอกจากนี้ เธอยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการรับสมัครของ SLU ซึ่งเธอได้รับมอบหมายในการประเมินผลนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้เธอยังเป็นสมาชิกของ the Asian International Mobility for Students Committee  โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการประเมินผลนักศึกษาที่ต้องการสมัครเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน

Prof. Andrew S. Macalma  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของ Saint Louis University โดยได้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษามาเป็นระยะเวลา 15 ปี ก่อนหน้านี้ เขาเคยเป็นที่ปรึกษาด้านการแนะแนว มาเป็นระยะเวลา 7 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชาจิตวิทยา ณ Saint Louis University เช่นกัน เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาและสำเร็จปัญญาโทในสองสาขา ได้แก่ สาขาจิตวิทยาและสาขาบริหารธุรกิจ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการการศึกษา ในฐานะนักจิตวิทยา และอาจารย์ชำนาญการ เขาได้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และเป็นอาจารย์ที่ School of Advanced Studies ณ Saint Louis University โดยสอนด้านจิตวิทยา การบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เขาได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยทั้งในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และสาขาจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี เขายังเป็นวิทยากร ในการอบรมทักษะความเป็นผู้นำ กิจกรรมการสร้างความผูกพันในทีม และการสัมมนาต่างๆ  นอกจากนี้ เขายังเป็นที่ปรึกษาของ Ministry of Sacred Music and Divine Symphony ซึ่งเป็น SLU Parish-based choir of the St Aloysius Gonzaga Parish of SLU โดยดำรงตำแหน่ง Vice President of its Parish Pastoral Council นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่ง National Board Member and Executive Board Officer of Philippine International Friendship and Understanding Association Incorporated (PIFUA, Inc.) และ the Philippine Association of Practitioners of Student Affairs and Services, Inc. (PAPSAS, Inc.) ซึ่งเป็นสองหน่วยงานระดับชาติ ที่มุ่งเน้นนักศึกษาต่างชาติในฟิลิปปินส์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย