ROYAL THIMPHU COLLEGE, BHUTAN

ชื่อเป็นทางการในภาษาประจำชาติ

ชื่อย่อ : RTC

เวบไซต์ : www.rtc.bt

ผู้ประสานโครงการของสถาบัน : Ms. Tshering Choden

อีเมล์ : tsheringc@rtc.bt

หมายเลขโทรศัพท์ : +975 02 351801

RTC เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2009 จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยแห่งชาติภูฏาน RTC นับเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในราชอาณาจักรภูฏานที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสูงสุด (A+) จากสภาการรับรองคุณภาพการศึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในปี ค.ศ. 2016

RTC ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาDzongkha (ภาษาประจำชาติ) ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสื่อสารมวลชน หลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสิ่งแวดล้อม การจัดการและ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ภารกิจหลักของเราคือการ        จัดการศึกษาระดับวิทยาลัยที่สามารถผลักดันรูปแบบการศึกษามาตรฐานแบบดั้งเดิมอย่างช้า ๆ ไปสู่วิธีการที่ทันสมัย ​​/ มีนวัตกรรมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบบองค์รวม การพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียน

ตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อตั้ง RTC ได้ตระหนักว่าการได้รับการศึกษาระดับนานาชาติที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้ง RTC และนักเรียนภูฏานทั้งหมด การมีคณาจารย์นานาชาติจากหลากหลายประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความเป็นนานาชาติของ RTC ปัจจุบัน RTC มีอาจารย์ต่างชาติประมาณ 75 คนจาก 9 ประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาติเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของ RTC ดังนั้น RTC จึงกลายเป็นตัวเลือกสำหรับการ study aboard เต็มรูปแบบครั้งแรกในในประเทศภูฏานสำหรับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010  RTC รับนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนมากว่า 450 คน จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น แทนซาเนีย ประเทศไทย ทั้งในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเป็นภาคการศึกษา และการแลกเปลี่ยนระยะสั้น  นอกจากนี้ RTC ได้เริ่มดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพันธมิตรหลายแห่ง

Dr. Samir Patel

เป็นหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาและความสัมพันธ์ภายนอก ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและรักษาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศทั้งหมด (ปัจจุบันกว่า 30 แห่งทั่วโลก) สำหรับส่วนงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแบบสองทิศทางกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก Dr. Samir Patel ได้เริ่มการจัดทำโครงการรับนักศึกษาต่างชาติ (การแลกเปลี่ยนระยะสั้น การแลกเปลี่ยนเป็นภาคการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนเต็มรูปแบบ) รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมนานาชาติ

Ms. Kencho Pelzom

เป็นผู้จัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ RTC ซึ่งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของ RTC รวมถึงการแลกเปลี่ยนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนักศึกษาต่างชาติของ RTC นอกจากนี้ Ms. Kencho Pelzom ยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านโลจิสติกส์สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงาน และมาแลกเปลี่ยนที่ RTC รวมถึงการดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกงาน การประสานงานการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลายๆฝ่าย การจัดกิจกรรมประชุม / สัมมนา และดูแลวิทยากรรับเชิญชาวต่างประเทศ การจัดทัศนศึกษา / การดำเนินการขอใบอนุญาตใช้เส้นทางในการทัศนศึกษา การเช่ายานพาหนะ / ที่พัก / กำหนดการเดินทาง ฯลฯ

Mr. Bikash Chhetri เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและการเงินของ RTC ซึ่งดูแลการดำเนินงานโดยรวมของ RTCรวมถึงการบริหารการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการงบประมาณประจำปี ดูแลกระบวนการทางการเงินโดยรวม การจัดการโครงการพัฒนาที่สำคัญและบริหารจัดการให้ทุกหน่วยงานของ RTC ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารที่จำเป็นตามสมควร