ROYAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, BHUTAN

ชื่อเป็นทางการในภาษาประจำชาติ  
ชื่อย่อ : RIM  
เวบไซต์ : www.rim.edu.bt  
ผู้ประสานโครงการของสถาบัน : Mr. Dorji Peljor  
อีเมล์ : dorji_peljor@rim.edu.bt  
หมายเลขโทรศัพท์ : +975-2-351013/351014  

ปีที่ก่อตั้ง: ค.ศ.1986

สถานภาพ: เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎบัตร RIM  ในปี ค.ศ. 1990 

วิสัยทัศน์ :“ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา การฝึกอบรมและการวิจัย”

ภารกิจ :“ เพื่อพัฒนาผู้นำที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความทุ่มเทในการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน อย่างยั่งยืน”

ข้อบัญญัติ : เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพในการจัดการและการบริหารภาครัฐทั้งภาครัฐและเอกชนในภูฏาน

วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่ม“ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกำลังคนด้านการบริหารและการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาวุโสและระดับกลาง”

Mrs. Sonam Pelden Thaye

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะ เน้นด้านการบริหารการพัฒนา จาก Australian National University และผู้รับทุน Hubert H. Humphrey Fellow และยังเคยเข้ารับการอบรม ณ Indian Administrative Service ประเทศอินเดีย ปัจจุบัน Mrs. Sonam Pelden Thaye ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ RIM ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการบริหารสถาบัน ก่อนหน้าที่จะมารับตำแหน่งนี้ Mrs. Sonam Pelden Thaye เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ประจำกระทรวงแรงงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ Mrs. Sonam Pelden Thaye ทำหน้าที่เป็นผู้แทนฝ่ายกฎหมายของ RIM สำหรับโครงการ FRIENDS

Mr. Dorji Peljor

ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าประจำกองนโยบายและแผน ของ RIM มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผนของ RIM และงานด้านการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ Mr. Dorji Peljor สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่ง Mr. Dorji Peljor ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานของ RIM สำหรับโครงการ FRIENDS

Miss Sonam Wangmo สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Professional Accounting จาก University of Canberra เธอมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี งบประมาณ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนมากกว่า 8 ปี ปัจจุบัน Miss Sonmam Wamgmo ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ดูแลรับผิดชอบการใช้ประโยชน์ของเงินสนับสนุนจากโครงการควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกฎระเบียบด้านการเงิน