Istanbul Aydin University, Turkey

ชื่อเต็มมหาวิทยาลัยตามภาษาประจำชาติ:         Istanbul Aydin University

ชื่อย่อมหาวิทยาลัย:                          IAU

เว็บไซต์:                                       www.aydin.edu.tr

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ:            Ayse Deniz OZKAN

E-mail:                                                   adenizozkan@aydin.edu.tr

โทรศัพท์:                                      +90 212 444 1 428/ 12915

IAU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยคณะ 12 คณะ วิทยาลัยอุดมศึกษา 2 วิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 วิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตศึกษา 3 สถาบัน และศูนย์วิจัยกว่า 30 แห่ง ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น 40,000 ราย ประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 4,500 ราย จาก 101 ประเทศ

IAU ได้ดำเนินงานอย่างแข็งขันเพื่อการสร้างความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  โดยได้จัดตั้ง IAU Directorate for International Relations (DIR) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานโดยพนักงานที่มีคุณภาพและทุ่มเท DIR มีผู้ประสานงานที่คอยจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น โครงการErasmus+ program โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (short-term international programs) โครงการสอนภาษาตุรกีสำหรับชาวต่างชาติ (Turkish language courses for foreigners) และดูแลด้านการตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการให้บริการและความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ  IAU มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วโลกและมีส่วนร่วมโปรแกรม Erasmus + IAU และยังเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศเช่นสหภาพ  EURAS- Eurasian Universities Union และ UNIMED-Mediterranean Universities Union

ผู้ประสานงานโครงการฯ

Ayse Deniz Ozkan ดำรงตำแหน่งเป็น Vice director ณ IAU DIR มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากว่า 14 ปี Ayse Deniz Ozkan ได้ทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการ Erasmus มีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องการแลกเปลี่ยนและดูแลโครงการระยะสั้นระหว่างประเทศต่าง ๆ เป็นผู้นำในด้านการจัดหางานกับมหาวิทยาลัยในประเทศตุรกีหลายแห่งก่อนที่จะเข้าทำงาน ณ IAU เมื่อ 5 ปีที่แล้ว นับจากที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาระหว่างประเทศอย่างมากมาย ปัจจุบัน Ayse Deniz Ozkan เป็นดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากรตามกลยุทธ์ความนานาชาติ นอกจากนี้ Ayse Deniz Ozkan ยังเป็นผู้ประสานงานโครงการ EURIE-Eurasia Higher Education Summit

Prof. Hasan Saygin 

ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายวิชาการให้แก่ IAU Board of Trustees ในการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาในด้านการเรียน การสอน และงานวิจัยให้บรรลุผล Prof. Hasan Saygin มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ออกแบบหลักสูตร โครงการวิจัย และการศึกษาออนไลน์

Faruk Seferi 

ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ IAU DIR.

Faruk Seferi ยังเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดกิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมอาสาต่างแดนต่าง ๆ