• Events

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ Intercultural Passport และการประชุม FRIENDS ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสวายเรียง, ราชอาณาจักรกัมพูชา 8-11 ตุลาคม 2019

  • IaH Capacity Building Webinar 2

  • IaH Capacity Building Webinar 1

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ European Higher Education in the World มหาวิทยาลัย Istanbul Aydin University ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2019

  • การประชุมเพื่อเตรียมเริ่มโครงการ (การเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ข้อมูลโครงการที่จะทำทั้งหมดและตอบข้อซักถาม) ณ Berjaya University College กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย 5-8 มีนาคม 2562