• Events

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • Grow Global: in Love

  • อุปกรณ์ที่ซื้อ: สัญญาลงนามที่ ม.อ.

  • Pre-Kick off: กิจกรรมวันกีฬานานาชาติ

  • นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2562

  • Equipment Purchase Offer at PSU

  • Join the Pre-Kick off: International Sports Day at PSU!

  • INTERCULTURAL PASSPORT DESIGN WORKSHOP AND 3RD FRIENDS MEETING SVAY RIENG UNIVERSITY, CAMBODIA 8-11 OCTOBER 2019