Pre-Kick off: กิจกรรมวันกีฬานานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน Pre-Kick off: กิจกรรมวันกีฬานานาชาติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 .

กิจกรรมนี้ได้ประสบความสำเร็จและสนุกสนานภายใต้การเข้าร่วมของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้พัฒนาทักษะผ่านการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมละลายพฤติกรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันกีฬาสากล การทำอาหารร่วมกัน รวมไปถึงกิจกรรมระดมสมองที่จะเป็นโอกาสให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ ได้ฝึกทักษะทางภาษาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้ประเด็นปัญหาสังคมในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความประทับใจในโอกาสที่ได้จะฝึกทักษะความสามารถของตนเอง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์นี้

ระยะเวลาของโปรแกรมคือหนึ่งวันอันงดงามผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่สวยงามและเป็นความทรงจำที่ดีของผู้เข้าร่วมทุกคน

Comments are closed.