การประชุม FRIENDS 2ND PARTNER MEETING ณ ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY (IAU) เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562

 

การประชุมโครงการ FRIENDS ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุม 39 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของ HEIs ทั้ง 16 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ณ Istanbul Aydin University (IAU) เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ Panels on project management and planning, quality, dissemination (การเผยแพร่) และ FRIENDS Code of Conduct (หลักการและค่านิยมที่จะต้องปฏิบัติตามโดยสมาชิกโครงการ) อีกทั้งการประชุมโครงการ FRIENDS ครั้งที่ 2 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ European Higher Education in the World ซึ่งเป็นการฝึกอบรม เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพใน Work Package 2

2nd FRIENDS Meeting Agenda

2nd FRIENDS Meeting Minutes

FRIENDS Code of Conduct

WP7 FRIENDS Dissemination Panel

WP5 FRIENDS Quality Panel

WP8 Equipment Panel

WP2 IaH From Awareness to Action: the Way Ahead

WP4 FRIENDS Teahouses: the Way Ahead

3rd FRIENDS Meeting Planning_1

3rd FRIENDS Meeting Planning_2

 

Comments are closed.