การประชุมระดับชาติ IaH National Conference ในประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติ: Internationalization at Home ในหัวข้อ “A New Normal in the Internationalization of Higher Education” เจ้าภาพร่วมคือ มหาวิทยาลัย Partner FRIENDS ในประเทศไทย 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยพายัพ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 322 คน โดยมี คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย การประชุมได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัย Saint Louis, มหาวิทยาลัย Istanbul Aydin และมหาวิทยาลัย Budapest Metropolitan

Comments are closed.