DEWEY INTERNATIONAL UNIVERSITY, CAMBODIA

ชื่อเต็ม  សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី
ชื่อย่อ    ស.អ.ឌ. (DIU)
เว็บไซต์    www.diu.edu.kh/diu
ชื่อผู้ประสานงาน     Mr. Raksmey Meas
อีเมล raksmey_meas@diu.edu.kh
เบอร์โทรศัพท์ (+855)12 311 810
DEWEY INTERNATIONAL UNIVERSITY, CAMBODIA - DIU 
มหาวิทยาลัย DIU ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกัมพูชาให้ก่อตั้ง โดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเป็นผู้ลงนามในอนุสัญญาหมายเลข 16 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในกัมพูชาที่ได้รับการสนับสนุนจากสามประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ซึ่งในปัจจุบันยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากประเทศต่างๆทั่วโลก DIU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ทุ่มเทให้กับ “การเรียนรู้โดยการลงมือทำ” บนพื้นฐานการเรียนรู้สู่การบริการชุมชน เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเน้นการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหามากกว่าการจดจำจากตำรา ผู้เรียนและผู้สอนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งงานด้านวิจัยและโครงการให้คำปรึกษาต่างๆ DIU มี 6 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะศิลปศาสตร์ 2. คณะมนุษยศาสตร์และภาษา 3. คณะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4. คณะสังคมศาสตร์ 5. คณะครุศาสตร์ และ 6. คณะบริหารธุรกิจ  DIU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระตะบอง (กัมพูชาตะวันตกเฉียงเหนือ) เป็นสถาบันการศึกษาที่จะมุ่งพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการได้รับยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ผ่านการสร้างขีดความสามารถ ด้านการพัฒนาชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัย DUI มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนประมาณ 600 คน ใน 5 สาขาวิชา และปัจจุบัน DIU เน้นการเรียนการสอนใน 4 หลักสูตรคือ 1.การสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Teaching English to Speakers of Other Languages-TESOL) 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology-IT) 3. การธนาคารและการเงิน (Bangking and Finance) 4. การบัญชี (Accounting) 5. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
 
Dr. Raymond A. Zepp 
อธิการบดีของ DIU สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์จาก Oberlin College ระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์จาก University of Cincinnati และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาจาก Ohio State University ในปี 2525 Dr. Zepp ได้รับคัดเลือกให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษของฟุลไบรท์ (Fulbright) ที่ไอวอรี่โคสต์ แอฟริกา เขามีประสบการณ์การสอนในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆกว่า 30 ปี สอนที่แอฟริกา 12 ปี และสอนในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (มาเก๊า มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี และไมโครนีเซีย) อีก 10 ปี Dr.  Zepp มีประสบการณเขียนหนังสือมากกว่า 40 เล่ม เขียนบทความ วารสาร งานวิจัย นำเสนอผลงานบนเวทีการประชุมระดับนานาชาติด้านการศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมีผลงานการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางอีกกว่า 100 บทความ อาทิ เรื่อง "Experiencing Cambodia”, “The Cambodia Less Traveled” และ “Around Battambang”  
 
Dr Nee Meas 
เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิคฝ่ายวิจัยและวิชาการของ DIU ได้รับรางวัลทางวิชาการด้านงานสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ จาก  La Trobe เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มุ่งเน้นงาน “การพัฒนาสังคมในสถานการณ์หลังความขัดแย้ง” และช่วง 15 ปีที่ผ่านมา Dr Nee Meas ยังได้ทำงานในตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิทยากรกระบวนการ และเป็นผู้นำการศึกษาวิจัยในสาขาต่าง ๆ อาทิการพัฒนาชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การทบทวนนโยบายการศึกษา และการพัฒนาสังคม อีกทั้งยังสนใจงานในอาชีพการเป็น ผู้ประเมินผลโครงการ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพองค์กร อีกด้วย ปัจจุบัน Dr Nee Meas  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิคของ DIU มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายวิชาการ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีทักษะด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ Dr Nee Meas เขียนหนังสือเรื่อง สู่การฟื้นฟูชีวิตในหมู่บ้านชาวเขมร         ทำความเข้าใจกับหมู่บ้านเขมรไกลออกไปจากนั้น การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และเส้นทางสู่การพัฒนา:การศึกษาแนวโน้มและแนวทางปฏิบัติในกัมพูชา และยังทำงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การอำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานงานการประชุมพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศและนานาชาติ 
 
Mr. Chhum Puthe 
ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ของ DIU  ได้รับทุนเต็มเวลา 2 ปี จากกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬากัมพูชา ในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาเขมรให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐในปี 2546 Mr. Chhum Puthe สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจาก University of Management and Economic ปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจ จาก University of Battambang และปฏิบัติงานสอนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในประเทศกัมพูชาเป็นเวลา 15 ปี มีงานวิจัยในช่วงที่ศึกษาระดับปริญญาโท และเคยเข้าร่วมการประชุมระดับชาติในสาขาด้านการศึกษา หลายครั้ง