Asia Pacific University of Technology and Innovation, Malaysia

ชื่อเต็ม                                     Asia Pacific University of Technology & Innovation

ชื่อย่อ                          APU

เว็บไซต์                       www.apu.edu.my

ชื่อผู้ประสานงาน         Prof. Dr. Andrew Seddon

อีเมล                           erasmus@apu.edu.my

เบอร์โทรศัพท์              (+60)-3-8996-1000

APU เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมบัณฑิตให้สามารถรองรับบทบาทสำคัญในสังคมธุรกิจและสังคมโลก APU มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งโดดเด่นในด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตสามารถได้งานในภาคอุตสาหกรรมทันทีที่จบการศึกษา มีแนวทางในการดูแลนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีคุณสมบัติตามความต้องการของนายจ้าง มีนักศึกษาต่างชาติจากหลากหลายประเทศจำนวนกว่า 110 แห่ง จึงทำให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง ช่วยส่งเสริมในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความท้าทายระดับโลก APU เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในหลายสาขา อาทิ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ การบัญชี การธนาคาร และการเงิน

Prof. Dr. Andrew Seddon  

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสด้านความร่วมมือและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Keele สหราชอาณาจักร สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เกียรตินิยมอันดับหนึ่งวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งนี้ Prof. Dr. Andrew Seddon  ได้ย้ายไปทำงานที่ Staffordshire University สหราชอาณาจักร ในปี 2538  เป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการตรวจสอบและการจัดการของปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์กองทุนเพื่อสังคมแห่งยุโรป: การคำนวณเพื่อธุรกิจเพื่อส่งเสริมการอบรมใหม่ของผู้ว่างงานในพื้นที่ขาดแคลน ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการดัดแปลงสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในขณะที่ภูมิภาคเปลี่ยนจากเศรษฐกิจการผลิตไปเป็นเศรษฐกิจบริการ/เทคโนโลยี  Prof. Dr. Andrew Seddon เป็นผู้อำนวยการโครงการและอาจารย์อาวุโสหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย Staffordshire ในเอเชีย ในปี 2546 เขาได้ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU) ซึ่งเดิมชื่อสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APIIT) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย  ในปี 2555 Prof. Dr. Andrew Seddon ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการพร้อมได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทบทวน MOE ในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรฐาน ต่อมาในปี 2557 Prof. Dr. Andrew Seddon  ได้รับการติดต่อจากหน่วยวางแผนเศรษฐกิจ (ส่วนหนึ่งของสำนักงานนายกรัฐมนตรี) ในฐานะที่ไม่ใช่คนมาเลเซียเพียงคนเดียวสำหรับการพัฒนาแผนมาเลเซียฉบับที่ 11 โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทุนมนุษย์ของ ICT ในมาเลเซีย

 

Assoc. Prof. WONG BEE SUAN

จุดแข็ง                   

Assoc. Prof. WONG BEE SUANเป็นนักการศึกษาที่กระตือรือร้น ชัดเจน มีเหตุผล และมีแนวปฏิบัติแนวในการแก้ปัญหาและผลักดันให้สิ่งต่างๆ  สำเร็จ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในฐานะวิทยากรด้านแรงจูงใจนักศึกษา ผู้สรรหาทั้งในและต่างประเทศและออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

การศึกษา
ปี 2539 – 2540 มหาวิทยาลัยลินคอล์น สหราชอาณาจักร (เดิมชื่อมหาวิทยาลัยฮัมเบอร์ไซด์) วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการวิจัย ในส่วนการติดต่อผู้ใช้แบบอินทรีย์และวิธีการประสานการเรียนรู้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ Assoc. Prof. WONG BEE SUAN ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านวิชาการของ APIIT มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำ การวางแผนทรัพยากร การดำเนินงานประจำวัน การตลาด กลยุทธ์การประกันคุณภาพ การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม การพัฒนาพนักงานและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวของ APIIT  
 
ประสบการณ์เกี่ยวกับ Eramus Mundas 

Assoc. Prof. WONG BEE SUAN มีโอกาสได้เข้าร่วมใน Eramus Mundas Joint Master (EMJMD) โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ EMJMD แก่นักศึกษาและ ช่วยเรื่องการสมัคร

การมีส่วนร่วมในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

Assoc. Prof. WONG BEE SUAN ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับสมัครนักเรียนจากเคนยา รวันดา แทนซาเนีย แซมเบีย อินเดีย มอริเชียส จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และอื่น ๆ โดยทำหน้าที่ สื่อสารกับตัวแทนจัดหางานและนักเรียนจากพื้นที่ต่างๆ พูดคุยกับนักเรียนที่จัดแสดงนิทรรศการหรือที่โรงเรียนในท้องถิ่น  ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำนักเรียนในการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

Dr Jason J Turner

Dr Jason J Turner เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในช่วงเวลาทำงานด้านวิชาการ เขาได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆมากมายทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญกับทุน Erasmus + เขาได้ทำงานในโครงการเงินทุนสนับสนุนทั้งในสหราชอาณาจักรและมาเลเซียโดยทำหน้าที่เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การทำงาน สร้างประสบการณ์นักศึกษา การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ส่วนที่ สหราชอาณาจักร มีส่วนร่วมในโครงการผู้ประกอบการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจ ริเริ่มธุรกิจภายใต้กรอบหลักสูตรการศึกษา โดยทั้งในสหราชอาณาจักรและมาเลเซีย Dr Jason J Turner เป็นผู้นำด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานของหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจากประเทศเยอรมนีอินเดีย และเดนมาร์ก โดยไม่เพียงดูแลด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาเหล่านั้นแต่เขายังดูแลเรื่องชีวิตประจำวัน เอาใจใส่โดยเฉพาะนักศึกษาที่จากบ้านมาไกล