มมส จัดพิธีเปิดศูนย์ MSU FRIENDS TEAHOUSE อย่างเป็นทางการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ สังกัดกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดศูนย์ FRIENDS TEAHOUSE อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ นำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ FRIENDS TEAHOUSE ภายใต้การสนับสนุนโดยโครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านวิเทศสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย (Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home: FRIENDS) การจัดตั้งศูนย์ MSU FRIENDS TEAHOUSE มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์กลางสำหรับนิสิตและบุคลากร มมส ทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม แชร์ประสบการณ์ รวมถึงเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ข้ามเชื้อชาติและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลาย

โครงการ FRIENDS ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Internationalization at Home (IaH) ที่ยอมรับแนวคิดดั้งเดิมของความเป็นสากลของ HE ใน 5 ประเทศที่มีส่วนร่วมในโครงการ ได้แก่ ประเทศภูฏาน ประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย แนวคิดของ IaH ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าด้วยเหตุผลที่หลากหลาย นักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะยังคงเป็นแบบ non-mobile อยู่ ดังนั้นจึงถูกกีดกันจากการเข้าถึงความรู้และทักษะในระดับโลก

ภาพ : ศิเรมอร ประทุมทิพย์ข่าว : กัลยกร ชูคันหอมที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

MSU organizes the official opening ceremony of MSU FRIENDS Teahouse

Asst. Prof. Dr.Peera Phanlukthao, Assistant to the President for Public Relations and International Affairs, Mahasarakham University presides over the opening ceremony for the official opening ceremony of “MSU FRIENDS TEAHOUSE” organized by Office of International Affairs,  Mahasarakham University on May 25, 2021. Then by the OIA Staff led the Assistant to the President for Public Relations and International Affairs visit the MSU FRIENDS TEAHOUSE which is supported by Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home: FRIENDS. 

The establishment of the MSU FRIENDS TEAHOUSE is intended to be a hub for MSU students and personnel, both at home and abroad, to join in activities, share experiences Including the creation of a learning society across races and intercultural communication.

The FRIENDS project title stands for Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation and Home. The project is built around the concept of Internationalisation and Home (IaH) that reframes the traditional perceptions of higher education internationalisation in the five Partner Countries involved, namely Bhutan, Cambodia, Malaysia, Philippines and Thailand. The notion of IaH is based on the assumption that for various reasons the largest part of the universities’ student body will remain non-mobile and therefore deprived from access to global knowledge and skills. 

Comments are closed.