Intercultural Passport Digital Storytelling How to

Learn everything you need to know about gaining your intercultural passport and completing the digital storytelling, as part of the FRIENDS Project Erasmus+ initiative at PSU.

ประชาสัมพันธ์การประกวด FRIENDS-Digital Storytelling Contest

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท และเป็นนักศึกษาที่ยังคงจะต้องลงทะเบียนเรียนอีกในปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้ส่งผลงาน

อนุญาตให้ส่ง 1 ผลงาน ต่อนักศึกษา 1 คน เท่านั้น ห้ามมิให้สมัครเป็นคู่ หรือกลุ่ม/ทีม

ช่องทางรับสมัคร  

สามารถสมัครได้ทาง  https://erasmusplusfriends.eu/register-page/

การส่งผลงาน

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและ Waiver and Release, Video Release and Consent Form ทาง Google drive มาที่ e-mail: friendspsu@gmail.com

*ขยายเวลาส่งผลงานจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

ติดต่อสอบถาม
อีเมล: prasertsak.w@psu.ac.th
โทรศัพท์: 074-282-256

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *